רימון
רימון

1. שיפור כושר השתמרותו ואיכותו של רימון מזן 'וונדרפול' בהשפעת מגוון
תנאי אוויר מבוקר וטיפול בסמרטפרש.
2. מניעת סדקים ברימוני וונדרפול באמצעות ריסוס מטע בסופרלון.
3. מניעת רקבונות ברימוני וונדרפול באמצעות ריסוסי מטע.
4. השפעת יישום התכשיר סמרטפרש על איכות רימוני וונדרפול מאוחסנים.
5. עיכוב רקבונות בחשיפה לתערובת אתנול וחומץ במשטרי יישום שונים ובשילוב שקיות אווירה מתואמת ברימונים מאולחים מהזן 'וונדרפול'.
6. עיכוב רקבונות והסרת חומרי הדברה מרימוני 'וונדרפול' באמצעות טבילה באמבט אולטראסוני.

שיפור כושר השתמרות רימוני וונדרפול באחסון בתנאי חמצן שונים.
2 ריסוסי מטע בתכשיר סופרלון ברימוני וונדרפול.
3 מניעת רקבונות ברימוני וונדרפול באמצעות ריסוסי מטע.
4 בחינת תכשירי הדברה כנגד רקבונות האחסון בוטריטיס וקוניאלה.
5 עיכוב רקבונות אחסון ברימוני וונדרפול באמצעות חשיפתם לאדי אתנול.

1. שיפור כושר השתמרות רימוני וונדרפול באחסון בתנאי חמצן שונים.
2. הפחתת נזקי חיספוס בוונדרפול באמצעות התכשיר סופרלון
3. אחסון רימוני וונדרפול שרוססו במטע בתכשיר סופרלון בריכוזים שונים
4. שיפור כושר האחסון של רימוני וונדרפול ע"י שמן אתרי מצפורן (התכשיר BioxC)
5. בחינת תכשירי הדברה כנגד רקבונות האחסון בוטריטיס וקוניאלה.

אחסון רימוני וונדרפול בתנאי חמצן שונים;
השפעת ריסוס בתכשיר "סופרלון" על חספוסי קליפה ברימוני וונדרפול;
בחינת תכשירי הדברה כנגד רקבונות האחסון הנגרמים ע"י הפטרייה Coniella granati;
עיכוב רקבונות ברימוני וונדרפול באמצעות אדי שמן אתרי מציפורן (Clove oil);

בחינת הקשר בין מדדי הבשלת הפרי בעת הקטיף לכושר אחסון הפרי בתנאי אוויר מבוקר או קירור באווירה אטמוספרית.

מדדי הבשלה וכושר השתמרותם של רימונים מזן וונדרפול באוויר רגיל או מבוקר.
כיוס רימון וונדרפול בשקיות מסוגים שונים.

בחינת עירפול במהלך האחסון למניעת איבוד מים מקליפת הפרי וכטיפול למניעת התפתחות רקבונות.
השפעת מצב ההבשלה בעת הקטיף על איכות הפרי בתום אחסון בקירור.
השפעת משטר ההשקיה ומינון כמויות המים על איכות הפרי בקטיף ולאחר אחסון.

הדברת רקבונות האחסון ברימון וונדרפול באמצעות חיטוי בספורקיל וטבילה בסקולר.
השוואת שיטות אחסון שונות: אווירה מבוקרת לעומת אווירה מתואמת של פרי בשקיות המיוצרות על-ידי חברות שונות.
השפעת משטר ההשקיה על איכות הפרי בקטיף ולאחר אחסון.

הדברת רקבונות אחסון ברימון מזן וונדרפול.
שמירת איכות הפרי המאוחסן ע"י טיפולי הדברה, איחסון באוויר מבוקר ותוספת לחות בעירפול.
הארכת האחסון באמצעות אווירה מתואמת אקטיבית ופאסיבית.

הפחתת רמת החמצן והעלאת רמת ה-CO2 עשויים לאפשר אחסון רימון וונדרפול במשך 5 חודשים.
הדברת ריקבונות במערך מיון מסחרי באמצעות שטיפות בכלור ובמים חמים.
הדברת רקבונות באמצעות טבילת המיכלים בפונגיצידים

הדברת ריקבונות אחסון באמצעות סקולר וספורקיל בפרי המאוסחן באוויר רגיל ומבוקר.
דינוג הפרי לאחר אחסון למניעת הצטמקותו במהלך המשלוח.

בחינת חומרי הדברה שונים באחסון רימון בניסוי חצי מסחרי.
חוסר השפעת אתילן על איכות הרימון באחסון.

אחסון מיכלי רימון באווירה מבוקרת ובתוספת לחות בעירפול.
השפעת ריכוז ה-CO2 ודינוג לאחר האחסון על איכות הפרי.

השפעת דינוג, ערפול וכיסוי המיכלים בפוליאתילן על הפחתת איבוד המשקל מהפרי.
הפחתת הצטמקות וצירבון על-ידי אריזה באווירה מתואמת.

הפחתת נזקי צינה באמצעות "חימום ביניים".
השפעת דינוג הפרי.
טבילה במים חמים למניעת התפתחות ריקבונות באחסון ארוך.

אחסון בטמפרטורה נמוכה להפחתת צירבון בשילוב "חימום ביניים" כנגד נזקי צינה.
הדברת ריקבונות אחסון בעזרת "הברשה חמה" וספורטק.

שינוי גודל גופנים
ניגודיות